การปลูกทุเรียน

Posted: มกราคม 24, 2012 in Uncategorized

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน
ควรคํานึงถึง

1. แหลงนํ้า
ตองมีแหลงนํ้าจืดใหตนทุเรียนไดเพียงพอตลอดป
2. อุณหภูมิและความชื้น
ทุเรียนชอบอากาศรอนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูในชวงประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธในอากาศประมาณ 75-85% ถาปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแหงแลง มีอากาศรอนจัดเย็น
จัด และมีลมแรง จะพบปญหาใบไหมหรือใบรวง ตนทุเรียนไมเจริญเติบโตหรือเติบโตชาใหผลผลิตชา
และนอยไมคุมตอการลงทุน
3. สภาพดิน
ควรเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ที่มีการระบายนํ้าดีและมีหนาดินลึก
เพราะทุเรียนเปนพืชที่ออนแอตอสภาพนํ้าขัง ความเปนกรดดางของดินอยูระหวาง 5.5-6.5 ถาจําเปน
ตองปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จําเปนตองนําหนาดินจากแหลงอื่นมาเสริม ตองใสปุยคอกและตองดู
แลเรื่องการใหนํ้ามากเปนพิเศษ แหลงนํ้าตองเพียงพอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s